บทความวิชาการ

วงจรปรับค่าตำแหน่งศูนย์และความชันที่ปรับค่าได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย วงจรปรับค่าตำแหน่งศูนย์และความชันที่ปรับค่าได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Electronically Zero and Span Circuit

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร. แสงระวี บัวแก้ว และ ผศ.  วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf