research

Search

บทความวิชาการ

คลินิกชะลอไตเสื่อม

ชื่องานวิจัยภาษาไทย คลินิกชะลอไตเสื่อม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

-

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ คลินิกชะลอไตเสื่อม