บทความวิชาการ

การวิเคราะห์และออกแบบการเทียบโอนรายวิชา กรณีศึกษา: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การวิเคราะห์และออกแบบการเทียบโอนรายวิชากรณีศึกษา: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Academic Credits Transfer Analysis and Design

Case Study: Bachelor of Business Administration (Business Computer), Siam University

ชื่อผู้วิจัย

อ.ลักษมี จงถิรวงศ์

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf