บทความวิชาการ

Forecasting the value of using electronic Money transaction (e-Money) by using Time Series Data Mining Technique

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สำหรับ Nonbank โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Forecasting the value of using electronic Money transaction (e-Money) by using Time Series Data Mining Technique

ชื่อผู้วิจัย

อ.ปุณยภัสร์ ชวรตน์ธนรังษี

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf