บทความวิชาการ

การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Pathway towards Sustainable University: Policy and Practice of Siam University

ชื่อผู้วิจัย

ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์นารี รมย์นุกูล
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา
สาขา สังคมวิทยา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf