research

Search

บทความวิชาการ

การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวลด้วยเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวลด้วยเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON A BIOMASS POWERED - STIRLING USING CHARCOAL BRIQUETTES

ชื่อผู้วิจัย

บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข,จุฆามาศ จำเนียร สวัสดิ์, สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวลด้วยเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง