บทความวิชาการ

Test to Compare the Performance of Resin-Based ion Trap in Soft Water System during Manufacture Producing Guide with Detecting Hardness

ชื่องานวิจัยภาษาไทย xxxx
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Test to Compare the Performance of Resin-Based ion Trap in Soft Water System during Manufacture Producing Guide with Detecting Hardness

ชื่อผู้วิจัย

Pramual Wangkasem

สาขา
Mechanical Engineering
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf