บทความวิชาการ

PIDA Controller Realized on Commercial IC Current Feedback Operational Amplifiers

ชื่องานวิจัยภาษาไทย PIDA Controller Realized on Commercial IC Current Feedback
Operational Amplifiers
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

PIDA Controller Realized on Commercial IC Current Feedback
Operational Amplifiers

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.วิภาวัลย์  นาทครัพย์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf