บทความวิชาการ

Preparation times and costs for various solutions used for continuous renal replacement therapy

ชื่องานวิจัยภาษาไทย -
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Preparation times and costs for various solutions used for continuous renal replacement therapy

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf