บทความวิชาการ

การออกแบบและควบคุมวงจรรวมสังเคราะห์ความถี่ โดยใช้อาดูดิโน่และโปรแกรม LabVIEW

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและควบคุมวงจรรวมสังเคราะห์ความถี่
โดยใช้อาดูดิโน่และโปรแกรม LabVIEW
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Control the Frequency Synthesizer IC using Arduino and LabVIEW

ชื่อผู้วิจัย

ปิติกันต์ รักราชการ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf