บทความวิชาการ

เครื่องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย เครื่องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Flouytong Cooking Machine Controlled by Microcontroller

ชื่อผู้วิจัย

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf