บทความวิชาการ

การออกแบบและสร้างตัวควบคุมระบบสุญญากาศให้กับเครื่องฉีดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างตัวควบคุมระบบสุญญากาศให้กับเครื่องฉีดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Construction of Vacuum System Controller for Aluminum Die Casting Machine by PLC

ชื่อผู้วิจัย

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร  วิภาวัลย์ นาคทรัพย์  และ สันติสุข สว่างกล้า

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf