บทความวิชาการ

Use of Sorghum Flour Partially Substituted Semolina for Pasta Production

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การใช้แป้งข้าวฟ่างแทนเซโมลินาบางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตพาสต้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Use of Sorghum Flour Partially Substituted Semolina for Pasta Production

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนาถ  บุญคง

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf