research

Search

บทความวิชาการ

Wine Production from Pineapple Mixed with Carrot

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การผลิตไวน์สับปะรดผสมแครอท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Wine  Production from Pineapple Mixed with Carrot

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพรรณ   ชัยกุลเสรีวัฒน์

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ Wine Production from Pineapple Mixed with Carrot