บทความวิชาการ

Wine Production from Pineapple Mixed with Carrot

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การผลิตไวน์สับปะรดผสมแครอท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Wine  Production from Pineapple Mixed with Carrot

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพรรณ   ชัยกุลเสรีวัฒน์

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf