บทความวิชาการ

ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

SATISFACTION ON THE SERVICE OF ISLAMIC BANK OF THAILAND, NONTABURI BRANCH

ชื่อผู้วิจัย

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

สาขา บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf