บทความวิชาการ

การดูแลแบบองค์รวมในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

บทความวิชาการ   ภาษาไทย

บทความวิชาการ  ภาษาอังกฤษ