บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

รายงานโครงงานสหกิจศึกษาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ"เลิกเหล้า เลิกเมา เริ่มรวย"ของบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ปี 2559

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Media Production for Public Relations Stop Drinking Start Living Project of Chaophya Hospital Public Company Limited in 2016

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุดารัตน์ นักฟ้อน

สาขา นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2558