บทความวิชาการ

Compairison of Aroma Character lmpact Volatiles of thummong Leaves (Litea petiolata Hook. f.X),Mangdana Water Beetle (Lethocerus indicus), and a commercial Product as Flavoring Agents in thai Traditional Cooking

ชื่องานวิจัยภาษาไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Compairison of Aroma Character lmpact Volatiles of  thummong Leaves (Litea petiolata Hook. f.X),Mangdana Water Beetle (Lethocerus indicus), and a commercial Product as Flavoring Agents in thai Traditional Cooking

ชื่อผู้วิจัย

Kanjana mahattanatawee

สาขา Food Technology
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf