บทความวิชาการ

ชื่องานบทความวิชาการ (193)

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

นวัตกรรรมทางการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Academic Innovation in Energy Conservation for Sustainable Environmental and Energy Management : Case Study of Siam University

ชื่อผู้วิจัย

ชาณิดา  พิทยานนท์1*และ ณัฏฐิกา ศิลาลาย2

สาขา 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 2ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf