บทความวิชาการ

ความพึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Satisfaction on the Service of Customers' Deposit Account Service of Bangkok Bank, the Mall Tapha Branch

ชื่อผู้วิจัย

ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

สาขา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf