บทความวิชาการ

Thermal Properties and Rheological Behaviors of the Anesthetic Gel Containing Lidocaine and Prilocaine

ชื่องานวิจัยภาษาไทย -
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Thermal Properties and Rheological Behaviors of the Anesthetic Gel Containing Lidocaine and Prilocaine

ชื่อผู้วิจัย

Sasiprapa Chitratthax and Thawatchai Phaechamud

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf