บทความวิชาการ

การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Construction Scheduling Using Building Information Modeling:
A Case Study of Pre-Engineered Building

ชื่อผู้วิจัย

เอก จิตชัยเจริญรัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และ สันติ เจริญพรพัฒนา

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทคัดย่อ Thai 01_absth.pdf
3 บทคัดย่อ English 01_abseng.pdf