research

Search

บทความวิชาการ

วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร

ชื่องานวิจัยภาษาไทย วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Evaluation Methods of Building Structures

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์
ผศ.ดร.ไตรทศ ขำสุวรรณ

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร