บทความวิชาการ

Achieving a holistic approach in Stroke Rehabilitation

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การดูแลแบบองค์รวมในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Achieving a holistic approach in Stroke Rehabilitation

ชื่อผู้วิจัย

ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา1

ดร.พุทธวรรณ ชูเชิด2

สาขา พยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf