บทความวิชาการ

UPDATE ON MINERAL AND BONE DISORDERS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE

ชื่องานวิจัยภาษาไทย xxxx
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

UPDATE ON MINERAL AND BONE DISORDERS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE 

ชื่อผู้วิจัย

ภญ.หทัยชนก ขาวสุข,ภก.ภูมิสิริ วุฒิวงค์และผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf