บทความวิชาการ

ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Effective of Mechanical Properties of Foamed Mortar

ชื่อผู้วิจัย

ไตรทศ ขำสุวรรณ  (Trithos Kamsuwan) และ ภาคภูมิ มงคลสังข์ (Phakphum Mongkhonsang)

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทคัดย่อ Thai 01_absth.pdf
3 บทคัดย่อ English 01_abseng.pdf