บทความวิชาการ

''การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED''

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ''การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED'' 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Roller Changing and Setup Time Reduction of Plastic Sheet Extruder using SMED Technique

ชื่อผู้วิจัย

ชาณิดา พิทยานนท์ 

สาขา วิศวกรรมอุตสหการ
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf