บทความวิชาการ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอน โดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่
1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Comparison of Learning Achievement in Physics for Nurses of the First year
Nursing Students in 2016 Academic year, Siam University by Audio-Visual Material of
Instruction Method and Regular Classroom Method

ชื่อผู้วิจัย

เอื้ออารี กัลวทานนท์

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf