บทความวิชาการ

Pharmacotherapy of Depression in Patients with Chronic Medical lllness

ชื่องานวิจัยภาษาไทย เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีโรคเรื้อรังทางกายร่วม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Pharmacotherapy of Depression in Patients with Chronic Medical lllness

ชื่อผู้วิจัย

ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_artth.pdf