research

Search

บทความวิชาการ

Drug Dosing in Patients with CRRT: Focusing on Antimicrobial agents

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปรับขนาดยา ในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Drug Dosing in Patients with CRRT: Focusing on Antimicrobial agents

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.วีรชัย ไชยจามร

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_artth.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ Drug Dosing in Patients with CRRT: Focusing on Antimicrobial agents