บทความวิชาการ

นโยบายการจ่ายปันผลสำหรับผู้ประกอบการ Sme ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ชื่องานวิจัยภาษาไทย นโยบายการจ่ายปันผลสำหรับผู้ประกอบการ Sme ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DIVIDEND POLICY FOR SMEs ENTREPRENEURS IN ECONOMIC CRISIS SITUATION

ชื่อผู้วิจัย

สุรชัย ?ภัทรบรรเจิด

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf