บทความวิชาการ

Antimicrobial Dosing Adjustment in Patients with Reduced Renal Function

ชื่องานวิจัยภาษาไทย xxxx
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Antimicrobial Dosing Adjustment in Patients with Reduced Renal Function

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยsจามร

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English