บทความวิชาการ

Antibiotics in the pipeline

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Antibiotics in the pipeline

ชื่อผู้วิจัย

ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf