บทความวิชาการ

Development of the Instructional Model to Enhance Communication Skills for Pharmacy Students based on Transformative Learning Theory.

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Development of the Instructional Model to Enhance Communication Skills for Pharmacy Students based on Transformative Learning Theory.

ชื่อผู้วิจัย

ภก.เสถียร พูลผล1, รศ.ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร3

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf