บทความวิชาการ

Anticholinergic discontinuation and cognitive functions in patients with schizophrenia: a pharmacist-physician collaboration in the outpatient department

ชื่องานวิจัยภาษาไทย -
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Anticholinergic discontinuation and cognitive functions in patients with schizophrenia: a pharmacist-physician collaboration in the outpatient departmentx

ชื่อผู้วิจัย

 ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

Thaompong Sathienluckana1,Weerapon Unaharassamee2,Chuthamanee Suthisisang3,Orabhorn Suanchang4,Thanarat Suansanae5

 

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf