บทความวิชาการ

Investigation on the interactions between glucomannans and bifidobacterium protein by using molecular dynamics simulations

ชื่องานวิจัยภาษาไทย    -
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Investigation on the interactions between glucomannans and bifidobacterium protein by using molecular dynamics simulations

ชื่อผู้วิจัย

ดร.วรท โชติปฎิเวชกุล

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf