บทความวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

xxxx

ชื่อผู้วิจัย

เรือเอกหญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล

สาขา คณะพยาบาลศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf