บทความวิชาการ

การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Construction of Full Raw Material in Rack Display Controlled by Microcontroller

ชื่อผู้วิจัย

สันติสุข สว่างกล้า  และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf