บทความวิชาการ

Effect of acid and base on physico-chemical and functional properties of rice bran protein

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลของสภาวะกรดและด่างต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนราข้าว
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Effect of acid and base on physico-chemical and functional properties
of rice bran protein

ชื่อผู้วิจัย

จิรนาถ บุญคง  พัชรพร พิพัฒนสัตยาวงศ์  ภิญโญ แซ่เฮ้ง และนัชชา หงษ์สา

สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf