บทความวิชาการ

Influence of Whey Protein on Stability of α-Mangostin Entrapped in AlginateWhey Protein Beads

ชื่องานวิจัยภาษาไทย Influence of Whey Protein on Stability of 
α-Mangostin Entrapped in Alginate/Whey Protein Beads
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Influence of Whey Protein on Stability of
α-Mangostin Entrapped in Alginate/Whey Protein Beads

ชื่อผู้วิจัย

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ, ณัฏฐิกา ศิลาลาย และณัฐพล ขจรบุญ

สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf