research

Search

บทความวิชาการ

การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองชลประทาน

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองชลประทาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

xxxx

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองชลประทาน