research

Search

กระบวนการตัดต่อ การแจ้งรายการ ช่อง ททบ. 5 ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) กระบวนการตัดต่อ การแจ้งรายการ ช่อง ททบ. 5 ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Edit Program schedule of tv5 in June - August 2016
รายชื่อนักศึกษา  นางสาวสุกฤตา  ประภาทรง    5604640080
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 - บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการตัดต่อ การแจ้งรายการ ช่อง ททบ. 5 ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559