research

Search

บทบาทหน้าที่ ของผู้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง "จี้ ก่อนตาย "(2558)

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ ของผู้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง "จี้ ก่อนตาย "(2558)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         the role and duties of costume for the case study of the movie's production "JE KONETAI" (2015)
รายชื่อนักศึกษา นางสาว กมลวรรณ บุญศรี 5504600185
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 - บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา บทบาทหน้าที่ ของผู้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง "จี้ ก่อนตาย "(2558)