research

Search

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการส่งออกผลไม้อบแห้ง บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด(2001) จำกัด

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการส่งออกผลไม้อบแห้ง บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Export Procedures of Dehydrated Fruits at Aim Thai Interred (2001) CO., LTD.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว สาวิณี ไกรสุวรรณ 5604500023

นายวรนน ปรีดิ์ชม          5604500027

นางสาวอริสรา อมาตยนนท์ 5604500035

ภาควิชา

ภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คณะ

ศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการส่งออกผลไม้อบแห้ง บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด(2001) จำกัด