research

Search

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรม “Opera Reservation System For Hotel” เบื้องต้น

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรม “Opera Reservation System For Hotel”เบื้องต้น 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Opera Reservation System For Hotel Manual

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวณิชาภา สุขเกษม 5504500095 

ภาควิชา

ภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คณะ

ศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรม “Opera Reservation System For Hotel” เบื้องต้น