โครงการบริหารจัดการคุณภาพการทำงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม โหมด สาทร กรุงเทพ Quality Management of Food and Beverage Department at Mode Sathorn Hotel

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  โครงการบริหารจัดการคุณภาพการทำงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม โหมด สาทร กรุงเทพ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Quality Management of Food and Beverage Department
at Mode Sathorn Hotel
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุวริน ศรีปาน
ชื่อผู้วิจัย

นาย เจนวิทย์ ศรีชัยเกศ   5604400116

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf