research

Search

ข้นัตอนการผลิตสื่อโฆษณาที่ใช้ภายในศูนย์การค้าใช้โปรเเกรม illustrator , Photoshop ส าหรับ แคมเปญ The Mask Collection PRESENTEG BY GSB ของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการผลิตสื่อโฆษณาที่ใช้ภายในศูนย์การค้าใช้โปรเเกรม illustrator , Photoshop ส าหรับ แคมเปญ  The Mask Collection PRESENTEG BY GSB ของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The procedures of media production The Mask Collection PRESENTEG BY GSB ads published in CentralPlaza Pinklao using Adobe Photoshop & Illustrator.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวเอือ้อารี  เหมือนเผ่า  5604600471
อาจารย์ที่ปรึกษา ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 -ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 -รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 -ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 -สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา ข้นัตอนการผลิตสื่อโฆษณาที่ใช้ภายในศูนย์การค้าใช้โปรเเกรม illustrator , Photoshop ส าหรับ แคมเปญ The Mask Collection PRESENTEG BY GSB ของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า