การออกแบบงานกราฟิกด้วยระบบดิจิทัลสำหรับบริษัท วิน อิ๊งเจ็ท จำกัด

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบงานกราฟิกด้วยระบบดิจิทัลสำหรับบริษัท วิน อิ๊งเจ็ท จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Graphic Design On Digital System of Win Inkjet Company Limited

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวจีรวรรณ แก้วบัวดี

ภาควิชา

สื่อดิิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.เวทิต ทองจันทร์

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf