การตัดต่อการตัดต่อวิดีโอด้วยระบบดิจิทัล “รายการแนะนำซีรี่ย์” ของบริษัท เอสทีจี มีเดีย แพล็กซ์ จำกัด

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การตัดต่อการตัดต่อวิดีโอด้วยระบบดิจิทัล “รายการแนะนำซีรี่ย์” ของบริษัท เอสทีจี มีเดีย แพล็กซ์ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Digital Video Editing “Series” Of STG Media Plex. Ltd.

รายชื่อนักศึกษา

นายจิรายุ  เจตธำรงชัย

ภาควิชา

สื่อดิิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf